Όροι Χρήσης

Τελευταία Ενημέρωση: 01/08/2019

Παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να συμμορφώνονται με αυτόυς. 

1. Προοίμιο

Ο παρών δικτυακός τόπος bougioukos.gr μαζί με όλους τους ενδεχόμενους υποτομείς του, (εφεξής «Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ»), μαζί με όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, (ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop, forum, υπηρεσίες μελών, κ.τ.λ.), που παρέχει ή δύναται να παράσχει στο μέλλον, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Ε.Ε., (εφεξής «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με διακριτικό τίτλο KRONOS, η οποία εδρεύει επί της οδού Μαιζώνος 213, Τ.Κ. 262 22, στην Πάτρα.

Τόσο ο διακριτικός τίτλος «KRONOS» μαζί με τις δραστηριότητες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (url) «bougioukos.gr», είναι αμφότερα νομίμως κατοχυρωμένα μέσω των αρμόδιων και αντίστοιχων φορέων και υπηρεσιών του Ελληνικού κράτους. Η προστασία τους και η εκμετάλλευσή τους διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Οι επισκέπτες / χρήστες (εγγεγραμμένοι ή μη), (εφεξής «ΧΡΗΣΤΗΣ» ή «ΧΡΗΣΤΕΣ»), καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να συμμορφώνονται με αυτούς εφόσον επιθυμούν να πλοηγηθούν ή και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

2. Σύμβαση Χρήσης – Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο του ΧΡΗΣΤΗ στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του ΧΡΗΣΤΗ προς συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση διαφωνίας του ΧΡΗΣΤΗ με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ενημερώνοντας, εφόσον το επιθυμεί, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση. Οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν, αναρτηθούν στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς συνιστάται στους ΧΡΗΣΤΕΣ να ελέγχουν πάντοτε το περιεχόμενο των όρων χρήσης κατά την επίσκεψη τους στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία, μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των ιδιοκτητών της με τον κάθε ΧΡΗΣΤΗ ξεχωριστά, και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς, για την χρήση όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

3. Διακαιώματα Πνευματικής Και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (προγράμματα, λογισμικά, υπηρεσίες, πληροφοριακό υλικό, άρθρα, κάθε μορφής δεδομένα, λογότυπα, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, κ.τ.λ.), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε πώληση, ενοικίαση, μεταβίβαση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή,  παρουσίαση,  υπερσύνδεση (link),  μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση ή αλλοίωση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος της.

Εξαιρείται η περίπτωση της εκτύπωσης ή της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή προσωπική ηλεκτρονική συσκευή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω εξαίρεση είναι να μην υπάρχει αλλοίωση ή απαλοιφή των ενδείξεων προέλευσης του, (λογότυπα, επωνυμία, ηλεκτρονική διεύθυνση url, κ.τ.λ.), αλλοίωση ή απαλοιφή των στοιχείων επικοινωνίας, (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail, κ.τ.λ.), και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή οποιασδήποτε άλλης ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα άρθρα, κ.τ.λ., Τρίτων που υπάρχουν στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και φέρουν τα λογότυπα, τα σήματα ή τις υπογραφές των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, φορέων, ενώσεων, εκδόσεων, συνεργατών, αρθρογράφων, κ.τ.λ., αποτελούν δική τους πνευματική, βιομηχανική η οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία και φέρουν οι ίδιοι τις σχετικές ευθύνες για αυτά.

4. Ευθύνες Χρήστη

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν.

Ειδικότερα, για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος E-Shop και των υπηρεσιών του καθώς και για όλες τις υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να είναι ενήλικας και να έχει πλήρη διακιοπρακτική ικανότητα. Επίσης δεσμεύεται ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των στοιχείων του και των κωδικών εισόδου του, από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών του, υπεύθυνος είναι ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά μέσω του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ:

  • Να αναρτήσει ή και να εγκαταστήσει περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους, που να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, που να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων και να έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
  • Να κάνει ενέργειες που παραβιάζουν τα πνευματικά, τα βιομηχανικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, μυστικών και ευρεσιτεχνιών, τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της όσο και οποιουδήποτε Τρίτου.
  • Να παρέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του ή να μιμητέ οποιοδήποτε άλλο ΧΡΗΣΤΗ, φυσικό η νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα.
  • Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και κατ’ επέκταση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή και οποιοδήποτε Τρίτου.
  • Να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη, το κύρος ή και οικονομικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τους ιδιοκτήτες της, τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή και οποιονδήποτε Τρίτο.
  • Να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δικτύων και των συσκευών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή και οποιουδήποτε Τρίτου.
  • Να εμποδίσει οποιονδήποτε ΧΡΗΣΤΗ να έχει πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, στο περιεχόμενο του και στις υπηρεσίες του.
  • Να παρακάμπτει τον έλεγχο της ταυτότητας του ή της ταυτότητας άλλων ΧΡΗΣΤΩΝ.
  • Να περιλάβει, να εγκαταστήσει, να προωθήσει ή να αποστείλει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up), οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, ανεπιθύμητη μαζική ή μη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam), τα οποία μπορούν να προκαλέσουν είτε προσωρινή είτε μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία ή καθυστέρηση σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή, ηλεκτρονικής συσκευής, δικτύου τηλεπικοινωνιών, server, κ.τ.λ., ή και να ζημιώσουν την φήμη, το κύρος ή οικονομικά τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή και οποιονδήποτε Τρίτο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των ιδιοκτητών της  για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, το οποίο εμπίπτει από τα οριζόμενα στο παρόν κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο «Ευθύνες Χρήστη», η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της διατηρούν το δικαίωμα να στραφούν αναγωγικά κατά του ΧΡΗΣΤΗ αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του Τρίτου μέρους, η μεμονωμένα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να απαιτήσουν αποζημίωση από τον συγκεκριμένο ΧΡΗΣΤΗ για παραβίαση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από την ενέργεια του αυτή.

5. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ καθώς και οι υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, καταλληλόλητα και λειτουργικότητα.

Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δαπανά πόρους και λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την προστασία του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, των υπηρεσιών του και των ΧΡΗΣΤΩΝ από κακόβουλα λογισμικά, (viruses, trojans, malwares, spams, phishing κ.τ.λ.).

Παρόλα αυτά το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ παρέχονται «ως έχουν».

Συνεπώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή μη, και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την ορθότητα, την πληρότητα, την καταλληλόλητα, την λειτουργικότητα, την ορθή χρήση και τη μη παραβίαση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή ακόμα και τη μη παραβίαση ή υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των ΧΡΗΣΤΩΝ, από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε χρήση και σκοπό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, βλάβη ή και άλλη αρνητική συνέπεια υποστεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ ή κάποιος Τρίτος από την μη ορθολογική και σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήσης, χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των υπηρεσιών του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή μη, ότι οι σελίδες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και απαλλαγμένες από κακόβουλα λογισμικά, (viruses, trojans, malwares, spams, phishing κ.τ.λ.), ακόμα και στην περίπτωση που ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ μεταδίδεται μέσω κάποιου άλλου ιστοτόπου ή server. Επίσης δεν παρέχεται καμία εγγύηση άμεσης αποκατάστασης της όποιας δυσλειτουργίας ή βλάβης. Συνεπώς αποτελεί ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ η λήψη μέτρων για την ασφαλή πλογήγηση του στο διαδίκτυο. Ενδεικτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε Εδώ.

Στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ενδέχεται να υπάρχουν συνδέσεις, (links ή hyperlinks), προς τοποθεσίες και πόρους Τρίτων. Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για ενημέρωση ή διευκόλυνση του ΧΡΗΣΤΗ και όχι ως τοποθεσίες των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή μη, και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ύπαρξη, την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση, την ποιότητα, την δραστηριότητα ή τον σκοπό οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ τοποθεσία. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποφασίσει την είσοδο του σε συνδεδεμένη με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ τοποθεσία το κάνει με δική του ευθύνη και κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση της συνδεδεμένης τοποθεσίας υπόκειται στις προϋποθέσεις, στους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε διαφήμισης Τρίτου, (φυσικού ή νομικού προσώπου), εμφανιστεί στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ με οποιαδήποτε μορφή, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window, κ.τ.λ.), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου των διαφημίσεων αυτών.

Έργα πνευματικής, βιομηχανικής ή άλλης ιδιοκτησίας Τρίτων που τυχόν έχουν αναρτηθεί στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των ΧΡΗΣΤΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της τηρούν τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών, βιομηχανικών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και δεν προβαίνουν σε ενέργειες προσβολής των δικαιωμάτων αυτών. Το έργο, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών, βιομηχανικών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, δεν επιθυμεί την ανάρτηση του στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, θα αφαιρείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και κατόπιν γραπτού αιτήματος στο email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ και κατ’ επέκταση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ιδιοκτήτες της δηλώνουν ρητά ότι δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή  και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία, (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων προσωπικών και μη, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λ.π.), από επισκέπτες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή Τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διάδοση ιών ή άλλων βλαπτικών στοιχείων, δυσλειτουργία, καθυστέρηση, κ.τ.λ.), ή τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυπογραφικά λάθη, σχόλια ΧΡΗΣΤΩΝ, ανάρτηση μη επιτρεπτού υλικού, κ.τ.λ.), ή και σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που διατίθενται από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φόρμες επικοινωνίας, λάθη, παραλείψεις και δυσλειτουργίες στα είδη και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, κ.τ.λ.), ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις Τρίτων σε προϊόντα ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και προσωπικών δεδομένων, κ.τ.λ.).

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με τα ως άνω νομικά πλαίσια ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Η Εταιρεία και οι ιδιοκτήτες της έχουν ως πάγια επιδίωξη οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό θα επιλύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Πάτρας.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ή άλλης ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στην ιστοσελίδα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»